شنبه 15 آذر 1399
 انتخاب وب سایت

معرفی معاون : فاطمه قنبری                                                                        

 

مرتبه : استادیار

سوابق تحصیلی

 • دکترای عمومی – دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دانشکده داروسازی سال 1370
 • دکترای تخصصی ( PhD) -  دانشگاه شفیلد انگلستان سال 1387

سوابق علمی

 • تعداد مقالات ISI :  1
 • تعداد مقالات علمی پژوهشی : 3
 • تعداد مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس های بین المللی : 5

سوابق اجرایی

 • معاون علوم پزشکی واحد اراک
 • مسئول امور دارویی مرکز بهداشت استان
 • مسئول امور دارویی شبکه بهداشت درمان شهرستان خمین
 • رئیس کمیته اخلاق در پژوهش های زیستی واحد ار اک
 • عضو شورای انتشارات استان مرکزی
 • عضو شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی
 • عضو شورای معین پژوهشی حوزه علوم پزشکی واحد اراک
 • عضو شورای فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
 • عضو شورای امر به معروف و نهی از منکر